Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Parkeringsregler

Innan du parkerar

För att veta om du får parkera på en viss plats så måste du både kunna de allmänna parkeringsreglerna samt ta hänsyn till eventuella parkeringsskyltar med platsspecifika parkeringsregler.


Det finns mycket regler kring parkering som du måste känna till

Exempel

Om du parkerar efter en parkeringsskylt som informerar om att parkering är tillåten så har du följt de platsspecifika parkeringsreglerna på gatan. Men om du parkerar bilen så att den endast står 5 meter från en korsning så har du däremot inte följt de allmänna parkeringsreglerna, det är nämligen alltid förbjudet att parkera eller stanna närmare än 10 meter från en korsning.

Om du parkerar på en otillåten plats utgör din bil en fara och ett hinder för trafiken samtidigt som du riskerar att få böter.

Allmänna parkeringsregler

Alla parkeringsregler bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att:

 • Fara uppstår
 • Du hindrar eller stör andra

Om du parkerar eller stannar bilen på en väg i gryning, skymning eller mörker så måste du tända bilens parkeringsljus, även om du bara ska parkera eller stanna en kort stund.

Vid nödstopp - exempelvis vid motorstopp, punktering eller efter en olycka - på en plats där stopp- eller parkeringsförbud råder så måste du även tända bilens varningsblinkers. Om vägens rådande hastighetsbegränsning är högre än 50 km/h (alltså minst 60 km/h) så ska du också placera ut en varningstriangel.

I regel får du bara parkera på höger sida i färdriktningen. Men om gatan är enkelriktad eller om det finns spårvagnsspår i höger körfält så får du även parkera på vänster sida.


Om du tvingas till nödstopp på en plats där stopp- eller parkeringsförbud råder så måste du alltid tända bilens varningsblinkers

Parkeringsförbud

På platser där det råder parkeringsförbud får du aldrig parkera och endast stanna för att låta en passagerare stiga i eller ur bilen eller för att lasta av eller på gods. Det är även tillåtet att stanna om det krävs för att undvika fara eller om trafikförhållandena kräver det.

Om du stannar av någon annan anledning räknas det som att du har parkerat. Det är alltså inte tillåtet att stanna på en plats där parkeringsförbud råder föratt svara i telefon eller utföra ett snabbt ärende.

Det är förbjudet att parkera:

 • Inom ett område av 20 meter före och 5 meter efter en buss- eller spårvagnshållplats.
 • Närmare än 30 meter från en järnvägskorsning.
 • På en huvudled.
 • På en gågata eller i ett gångfartsområde
  • Undantag: Det är tillåtet att parkera i särskilt anordnade parkeringsplatser
 • På en mötesplats.
 • Framför en garageutfart.
 • Framför infarten till en fastighet.
 • Bredvid ett annat fordon som stannat/parkerat längs en väg.
  • Undantag: Det är tillåtet att parkera bredvid tvåhjuliga fordon
 • Bredvid en större anordning, exempelvis en container, som står längs en väg.
 • Bredvid en gulstreckad väg- eller trottoarkant.
 • På ett sådant sätt att ditt fordon hindrar andra från att komma in eller ut ur sitt fordon.
 • På ett sådant sätt att ditt fordon hindrar ett annat fordon från att köra iväg.
 • Med något hjul utanför en parkeringsruta.


Parkeringsförbud


Där det råder parkeringsförbud får du bara stanna för att låta en passagerare stiga i eller ur bilen eller för att lasta av eller på gods

Stoppförbud

På platser där det råder stoppförbud får du aldrig stanna, om det inte är för att undvika fara eller om trafikförhållandena kräver det.

 

Det är förbjudet att stanna:

 • Närmare än 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.
 • Närmare än 10 meter före en korsande cykelbana eller gångbana.
 • Närmare än 3 meter (parallellt) från en heldragen linje i ditt körfält.
 • I en vägkorsning eller närmare än 10 meter från en korsande körbanas ytterkant.
 • I, precis innan eller precis efter en skymd kurva.
 • I en vägport eller i en tunnel.
 • I ett körfält avsett för fordon i linjetrafik.
 • I ett cykelfält.
 • I ett spärrområde.
 • I en cirkulationsplats (rondell).
 • I en järn- eller spårvägskorsning.
 • Bredvid en gul heldragen väg- eller trottoarkant.
 • På, precis innan eller precis efter ett backkrön.
 • På ett sådant sätt att ditt fordon skymmer ett vägmärke eller en trafiksignal.
 • På en motorväg eller motortrafikled.


Stoppförbud

Buss- och spårvagnshållplatser

Du får aldrig parkera på buss- eller spårvagnshållplatser eftersom det råder parkeringsförbud närmare än 20 meter före och 5 meter efter själva hållplatsmärket. I regel får du däremot stanna för att låta en passagerare stiga i eller ur bilen - men inte för att lasta av eller på gods - förutsatt att det kan ske säkert och utan att du hindrar den trafik som hållplatsen är avsedd för.


På buss- och spårvagnshållplatser råder alltid parkeringsförbud närmare än 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket

Observera att det på vissa buss- och spårvagnshållplatser även råder stoppförbud (då får du alltså inte ens stanna för att låta en passagerare stiga i eller ur bilen). Om det är fallet så är hållplatsen markerad med en gul heldragen linje på trottoarens kantsten, och eventuellt även en gul sicksacklinje på vägen.

Parkeringsskyltar

Utöver de allmänna parkeringsreglerna kan det dessutom förekomma platsspecifika parkeringsregler på parkeringsskyltar som antingen tillåter, förbjuder eller reglerar parkering.

Parkering

Denna skylt tillåter parkering i högst 24 timmar på vardagar. Lördagar, dag före helgdag, söndagar och helgdagar är tidsobegränsade*.

Tilläggstavlor begränsar ofta tiden och upplyser om eventuell kostnad.

* Exempel: Om du parkerar på en fredag kl. 18:00 behöver du inte flytta bilen förrän måndag klockan 24:00 eftersom helgen bryter 24-timmarsregeln.

Förbud mot att parkera

Det är förbjudet att parkera efter denna skylt, det är dock tillåtet att stanna. Förbudet gäller på den sida av vägen som skylten är uppsatt på.

Förbud mot att stanna och parkera

Det är förbjudet att både parkera och stanna efter denna skylt. Förbudet gäller på den sida av vägen som skylten är uppsatt på.

Zon med förbud att parkera

Denna skylt förbjuder parkering inom ett helt område. Parkering är fortfarande tillåten på anvisade platser.

Zon med förbud att parkera och stanna fordon

Denna skylt förbjuder parkering och att stanna inom ett helt område. Parkering är fortfarande tillåten på anvisade platser.

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor används ofta i samband med olika typer av vägmärken, väldigt ofta sitter de under just parkeringsskyltar. De kan exempelvis informera om vilka tider eller vilka fordon som parkeringsskylten gäller, eller i vilken riktning skylten gäller.

Tidsangivelser på tilläggstavla

 • Svarta eller vita siffror utan parentes anger vilka tider som gäller måndag till fredag (vardagar utom dag före söndag och helgdag).
 • Svarta eller vita siffror inom parentes anger vilka tider som gäller på lördagar (vardag före söndag och helgdag).
 • Röda siffror anger vilka tider som gäller på söndagar och helgdagar.

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. 

Om ett visst datum eller en viss veckodag anges så gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Datumparkering

På många gator gäller datumparkering, det innebär att det beroende på datum endast är tillåtet att parkera på den ena eller andra sidan av gatan.

Reglerna om datumparkering är till för att underlätta för snöröjning, sandning och gatusopning, som oftast sker nattetid. Vanligtvis är datumparkeringen tidsbegränsad, den gäller alltså oftast endast en del av dygnet.

Datumparkering

Anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

Enminnesregelförattkommaihåg vad vägmärket betyder är att ett (1) är ett udda tal.

Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

Enminnesregelförattkommaihåg vad vägmärket betyder är att två (2) är ett jämnt tal.

En tilläggstavla kan begränsa parkeringsförbudet till vissa tider, exempelvis 0-6. När detta är fallet så är det tillåtet att parkera på båda sidorna av vägen under övrig tid (så länge det är tillåtet att parkera där).

Om datumparkeringen inte är begränsad till några specifika tider så måste du komma ihåg att flytta din bil innan midnatt för att inte riskera böter. Om datumparkeringen däremot endast gäller nattetid och du parkerar din bil på dagen eller kvällen, men planerar att låta den stå över natten, så måste du tänka på att parkera så att du står rätt nästa dygn.

Tänk också på att det vid vissa månadsskiften kan vara udda datum två dagar i rad.


På ett udda datum som exempelvis 3 juni (3 är udda) så måste du efter denna skylt parkera på den sida av vägen som har jämna adressnummer

Parkera i backar

Hur du parkerar i upp- och nedförsbackar är inte reglerat i lag men det är bra att känna till vad du kan göra för att minimera risken för att din bil rullar ut i körbanan, om den av någon anledning skulle sättas i rullning.

Parkera i nedförsbacke

Efter att du har parkerat i en nedförsbacke (med eller utan trottoarkant) så ska du vrida hjulen helt åt höger (genom att vrida ratten åt höger), dra åt parkeringsbromsen och lägga i backväxeln (eller läge P om du har en automatväxlad bil).

Om bilen av någon anledning sätts i rullning kommer denna hjulvridning göra så att bilen rullar framåt - antingen av vägen åt höger (om trottoar saknas) eller mot trottoarkanten och stanna - istället för att rulla ut i körbanan.

Parkera i uppförsbacke utan trottoarkant

Efter att du har parkerat i en uppförsbacke utan trottoarkant så ska du vrida hjulen helt åt höger (genom att vrida ratten åt höger), dra åt parkeringsbromsen och lägga i ettans växel (eller läge P om du har en automatväxlad bil).

Om bilen sätts i rullning kommer denna hjulvridning göra så att bilen rullar av vägen åt höger, istället för ut i körbanan.


Vid parkering i uppförsbacke utan trottoarkant ska du vrida hjulen åt höger

Parkera i uppförsbacke med trottoarkant

Efter att du har parkerat i en uppförsbacke med trottoarkant så ska du däremot vrida hjulen åt andra hållet, alltså helt åt vänster (genom att vrida ratten åt vänster). Även i denna situation ska du dra åt parkeringsbromsen och lägga i ettans växel (eller läge P om du har en automatväxlad bil).

Om hjulen är vridna på detta sätt (alltså åt vänster) och bilen sätts i rullning så kommer bilens frontparti att rulla bakåt i framhjulens riktning. Bilen kommer alltså att rulla bakåt mot trottoarkanten och förhoppningsvis stanna när däcken kommer i kontakt med kanten.


Vid parkering i uppförsbacke med trottoarkant ska du vrida hjulen åt vänster

Att tänka på vid parkering

- På parkeringsplatser i anslutning till symbolen Rörelsehindrade får du bara parkera om du har ett speciellt tillstånd. Utan ett tillstånd får du endast stanna på en sådan plats för att låta en passagerare stiga i eller ur bilen.

- Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon eller andra fordon från att komma iväg.

- När du har parkerat måste du säkerställa att bilen inte kan komma i rörelse av sig självt.

- När du har parkerat och ska kliva ut får du inte öppna bildörren på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.

- När du har parkerat måste du säkerställa att bilen inte kan användas av någon obehörig. Det är förbjudet att lämna nyckeln kvar i tändningslåset utan uppsikt över bilen. Lämna heller aldrig bilen olåst utan uppsikt.

- Lämna aldrig ett barn ensam i bilen. När bilen står parkerad i solen ska du heller aldrig lämna husdjur kvar i bilen eftersom den snabbt kan bli mycket varm inuti.

- P-skiva ersätter på många platser parkeringsbiljett. Ställ in den närmast följande hel- eller halvtimmen efter din ankomsttid. Om du parkerar innan en eventuell tidsbegränsning börjar ska du ställa in tiden då tidsbegränsningen börjar. Placera P-skivan så att den syns tydligt genom vindrutan.

- När du backar ut från en parkeringsruta så har du väjningsplikt mot alla andra trafikanter. Om du orsakar en olycka när du backar så är du i regel alltid den som ensam får bära ansvaret för olyckan.


Att parkera fel, inte betala parkeringsavgift eller att glömma P-skivan kan stå dig dyrt

Moped

En moped klass 2 får du parkera på samma sätt och plats som en cykel.

En moped klass 1 (EU-moped) måste du parkera enligt samma regler som en bil, du får alltså inte parkera en moped klass 1 på exempelvis gång- eller cykelbanor.

Moped klass 1 får även parkeras på parkeringsplatser med tilläggstavlan Motorcykel.