Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Möte och omkörning på landsväg

Köra om

Att köra om kan medföra stora risker, speciellt vid de höga hastigheterna som är vanliga vid landsvägskörning. Undvik därför alla omkörningar som är onödiga och ha grundregeln för omkörningar i bakhuvudet:

"En förare får köra om endast om det kan ske utan fara." –Trafikförordningen 2 kap, 32 §.


Bilden visar en situation där det vore både farligt och förbjudet att påbörja en omkörning

Innan du ens påbörjar en omkörning måste du fråga dig själv följande:

 • Hur lång sträcka kan jag överblicka och hur lång tid tar omkörningen?
 • Kommer det något mötande fordon och var uppskattar jag att mötet kommer ske?
 • Finns det några korsande vägar längre fram?
 • Finns det någon risk att föraren i fordonet framför ska svänga vänster?
 • Finns det hinder utmed vägkanten som gör det svårt för föraren i fordonet framför att hålla till höger?
 • Har något bakomvarande fordon redan påbörjat en omkörning?
 • Är det överhuvudtaget tillåtet att köra om? (se lista med omkörningsförbud)

Om omkörningen känns det minsta tveksam eller farlig så måste du vänta till ett senare, säkrare tillfälle.

Stora fordon

Innan du ska köra om en tung lastbil eller ett annat stort fordon så måste du tänka på att:

 • Sådana fordon ofta ökar hastigheten i nedförsbackar.
 • Föraren kanske inte kan hålla ut till höger på grund av ett hinder längre fram på vägen som du inte ser.
 • Föraren kan tvingas väja åt vänster på grund av ett hinder längre fram på vägen som du inte ser.


Att köra om en lastbil kan ta längre tid än man först trodde, speciellt i nedförsbackar

Tunga lastbilar ska vara utrustade med gula rektangulära reflexskyltar med snedställda röda fält.

Släp med en totalvikt över 3,5 ton ska vara utrustade med gula rektangulära reflexskyltar med röd ram.

Sådana skyltar innebär alltså att fordonet eller fordonsekipaget (dragfordonet+släpet) är stort och långt. Något som du måste ta hänsyn till om du ska köra om det.


Tung lastbil


Släp med en totalvikt över 3,5 ton

Omkörningsförbud gäller:

 • Efter vägmärket Förbud mot omkörning.
 • Där sikten är skymd strax före eller i en kurva (om du kör över vägens mittlinje).
 • Där sikten är skymd strax före eller på ett backkrön (om du kör över vägens mittlinje).
 • När du har möte (om du kör över vägens mittlinje).
 • Om fordon framför dig ger tecken för omkörning, eller körfältsbyte.
 • Om fordon bakom dig redan har börjat köra om dig.
 • Om det finns något hinder i körfältet du tänker köra i under omkörningen.
 • Om du efter omkörningen inte kan köra tillbaka till höger på ett säkert sätt.
 • I samband med en järnvägskorsning utan bommar eller trafikljus (det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon).
 • I samband med en korsning där högerregeln gäller (det är tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon).
 • I samband med obevakat övergångsställe, cykelpassage eller cykelöverfart.*

* Undantag: Det är tillåtet att i så låg hastighet att du kan stanna för fotgängare, cyklister och mopedister köra om i samband med obevakat övergångsställe, cykelpassage eller cykelöverfart om det finns fler än ett körfält i din färdriktning och något av följande krav uppfylls:

 • Det är tät köbildning i alla körfält.
 • Körfälten leder till olika utmärkta färdmål.
 • Omkörningen sker i anslutning till en vägkorsning med skilda körfält.

Passera på höger sida

På vägar där det finns minst två markerade körfält i samma riktning och hastigheten är begränsad till 70 km/h eller lägre får du passera fordon på höger sida.

Det är även tillåtet att passera fordon på höger sida:

 • När det finns minst två markerade körfält i samma riktning och de är utmärkta med körfältsvägvisare för olika färdmål.
 • Vid köbildning när det finns minst två markerade körfält i samma riktning
 • Om fordonet framför svänger vänster eller om föraren tydligt förbereder en vänstersväng.
 • Om fordonet framför används till vägarbete (exempelvis till asfaltering eller snöplogning).


När det är kö och det finns flera körfält i samma riktning får du passera fordon på höger sida

Flygande- och accelererande omkörning

Det finns två olika typer av omkörningar: flygande omkörningar och accelererande omkörningar.

En flygande omkörning är när du närmar dig och kör om fordonet framför dig med betydligt högre hastighet än vad det har. En accelererande omkörning är när du kör bakom ett fordon (i samma hastighet som det) och sedan svänger ut och accelererar förbi det.

Flygande omkörningar anses vara säkrare än accelererande omkörningar i de flesta situationer, oavsett vilken typ av fordon du ska köra om. Flygande omkörningar går snabbare och ger dig bättre uppsikt framåt samt större möjlighet att avbryta omkörningen om det skulle behövas.


Accelererande omkörningar kräver en längre omkörningssträcka en flygande omkörningar

Flygande omkörningar är även bättre än accelererande omkörningar ur miljösynpunkt eftersom de inte kräver lika kraftigt gaspådrag.

Avbryta en omkörning

Om det uppstår en situation där du har missbedömt situationen och påbörjat en omkörning som visar sig bli farlig eller förbjuden att avsluta så måste du avbryta omkörningen i tid.

Du kan aldrig räkna med att föraren i fordonet du kör om saktar in och håller ut till höger på ett sådant sätt att du enkelt kan svänga tillbaka i rätt körfält.

Om du avbryter en omkörning för sent så finns det en risk att föraren i fordonet du kör om bromsar samtidigt som du, vilket hindrar dig från att svänga tillbaka i rätt körfält på ett säkert sätt.


Avbryt farliga omkörningar innan det är för sent

En vanlig missbedömning som förare gör i samband med omkörningar är att överskatta tiden de har på sig att avsluta omkörningen innan ett möte. Vanligtvis sker möten mycket närmare än vad vi tror att de kommer att göra.

Du kan aldrig räkna med att föraren i ett mötande fordon ser dig köra om och därför kör ut på vägrenen för att släppa förbi dig.

Cyklister och väghållningsfordon

När du kör om cyklister och väghållningsfordon så måste du hålla en lämplig hastighet och hålla ut ordentligt i sidled.

Alla cyklister kan vingla till, men speciellt äldre och barn kan vingla eller svänga ut i vägen när du minst anar det. När det blåser mycket måste du vara extra försiktig när du kör om cyklister, mopedister och motorcyklister eftersom vinden kan få dem att vingla till.


Passera alltid barn och äldre personer som cyklar med extra stor marginal i sidled

Väghållningsfordon i arbete ska du passera på den sida som är lämplig under rådande omständigheter. Du får alltså passera på både höger och vänster sida.

Tänk på att de som kör väghållningsfordon och arbetar vid vägarbeten är väldigt utsatta eftersom de inte kan hålla ständig uppsikt på trafiken.

Traktorer

När du ska köra om en traktor måste du vara medveten om att traktorer kan svänga av vägen - åt både höger och vänster - nästan var som helst. De kanske ska köra ut på en åker eller in i på en liten skogsväg.

Du måste också räkna med att en förare som kör en traktor med lastad släpvagn kan ha väldigt dålig sikt bakåt.

Precis som med tunga lastbilar så finns det även en risk att traktorer ökar hastigheten i nedförsbackar och att traktorföraren kanske inte kan hålla ut till höger - eller i värsta fall, tvingas väja åt vänster - på grund av ett hinder längre fram på vägen som du inte ser.


När du ska köra om en traktor med släp så måste du tänka på att förarens sikt bakåt kan vara väldigt dålig, och att du inte riktigt ser vad som händer på vägen framför traktorn

Bli omkörd

När du blir omkörd måste du alltid göra allt du kan för att underlätta för föraren som kör om. Detta gör du genom att hålla till höger och behålla eller sänka din hastighet.

Om det finns en vägren kan det vara lämpligt att köra ut på den medan du blir omkörd. Du är dock inte skyldig att köra ut på vägrenen, så länge det inte krävs för att lämna fri väg för ett utryckningsfordon.

Om vägen är smal, krokig eller har mycket mötande trafik och du kör ett stort fordon eller kör långsamt så är det extra viktigt att du sänker din hastighet och håller ut till höger så att bakomvarande fordon enkelt kan köra om.


Håll ut till höger och behåll eller sänk din hastighet när du blir omkörd

Tänk på att inte fästa blicken på fordonet som kör om eftersom det försämrar din uppsikt framåt och ökar risken att du börjar köra snett. Titta istället på vägen, långt framför bilen.

Möte

I vanliga fall finns det gott om utrymme på landsvägar att mötas på vilket gör möten väldigt enkla, håll bara ut tillräckligt mycket till höger för att skapa säkerhetsavstånd. Men i de fall där vägen är smal kan möten bli mer komplicerade och riskfyllda. Då är det ännu viktigare att hålla ut ordentligt till höger och anpassa hastigheten.


Om det finns en mötesplats på vägen bör du använda den vid möte

Om vägen är smal eller om sikten är skymd så måste du placera bilen på ett sådant sätt, och hålla en sådan hastighet, att du kan hantera ett plötsligt möte med både ett annat fordon och en fotgängare som går vid vägkanten.

När det är mörkt eller nedsatt sikt så kan du inte hålla ut lika långt till höger vid möte som du kan när sikten är bra eftersom det då är svårare att upptäcka hinder och oskyddade trafikanter längs vägkanten.


Anpassa hastigheten vid möte på smala vägar

En viktig regel att komma ihåg är att det alltid är föraren med hindret på sin sida av vägen som ska lämna företräde vid möte. "Hindret" kan vara en fotgängare, en cyklist, en parkerad bil, ett djur eller någonting annat som gör det svårt, farligt eller omöjligt att fortsätta köra samtidigt som ett mötande fordon.

Tänk på att fotgängare ska gå på vänster sida (sin vänster) av vägen och går därmed mot trafiken. När du kör på en landsväg måste du alltså räkna med att få möte med fotgängare.