Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Trafikens grundregler

Trafikens grundregler

I Trafikförordningen finns ett antal grundregler som du som vägtrafikant är skyldig att följa. Nedan följer en sammanfattad version av dessa regler.

1. Du ska iaktta den varsamhet och omsorg som krävs för att undvika trafikolyckor.

2. Du ska visa hänsyn mot alla som bor eller uppehåller sig vid vägen.

3. Du ska visa särskild hänsyn mot barn, funktionshindrade, äldre och andra personer som är särskilt utsatta i trafiken.

4. Du ska inte i onödan störa eller hindra annan trafik.

5. Du ska följa anvisningar som ges av polis m.fl. i första hand, trafiksignaler i andra hand och vägmärken i tredje hand.

6. Du ska lämna fri väg för utryckningsfordon (polisbil, ambulans, brandbil med flera) som signalerar.

7. Du får inte bryta eller hindra en militärkolonn, en grupp barn under ledares uppsikt, ett begravningsfölje eller någon annan procession.

8. Du ska anpassa hastigheten och vara särskilt uppmärksam på om ett tåg eller en spårvagn närmar sig när du korsar ett spårområde.


Du ska alltid själv kontrollera att inget tåg kommer innan du passerarett järnvägs- eller spårvägsspår

9. Du får inte korsa ett spårområde om ett tåg eller en spårvagn närmar sig, om en ljussignal lyser rött, om en ljudsignal ljuder eller om en bom fälls ned, är nedfälld eller fälls upp eller om det finns risk för att du måste stanna i spårområdet.

10. Du ska vid en olycka stanna kvar på olycksplatsen, även du inte var vållande till olyckan, och hjälpa skadade personer efter bästa förmåga samt uppge namn och adress och lämna upplysningar om händelsen om någon av de inblandade i olyckan ber om det.

11. Du ska vid en olycka omedelbart flytta ett fordon som är placerat så att det kan vara till fara eller hinder för trafiken. Om någon har dött eller skadats svårt får dock fordonet flyttas endast om det utgör en fara för annan trafik.

12. Du får vid en olycka inte utplåna spår som kan vara av betydelse för utredningen av olyckan.

13. Du ska efter en olycka där annans egendom har skadats, och ingen är närvarande som kan ta emot uppgifter, kontakta ägaren till egendomen du har skadat eller, om det inte går, omedelbart kontakta polisen.

14. Du får inte rubba trafikanordningar. Om du gör det ska du omedelbart återställa anordningen eller, om det inte går, snarast underrätta polis eller den som satt upp anordningen.


Om du rubbar en trafikanordning ska du i första hand försöka återställa det själv

15. Du får inte lämna något på vägen som kan medföra fara för eller på något sätt hindra trafiken. Om du gör det ska du omedelbart avlägsna det eller, om det inte går, märka ut föremålet tills du avlägsnat det.

I trafikens grundregler står det inte något om dina rättigheter - bara om dina skyldigheter. Reglerna är utformade så för att betona hur viktigt det är med försiktighet i trafiken.

Samtliga grundregler behandlas mer utförligt på olika platser i körkortsteorins övriga kapitel.