Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Köra på motorväg

Köra ut på en motorväg

Påfart till nästan alla motorvägar sker via ett accelerationsfält, oftast kommer du från en väg med lägre hastighet och använder då accelerationsfältet till att komma upp i en lämplig hastighet och till att hitta en lucka i trafikflödet på motorvägen att köra in i.


Påfarterna på motorvägar har nästan alltid accelerationsfält

Det är viktigt att du ger tecken (tänder bilens blinkers) i god tid innan du lämnar påfarten och att du kontrollerar döda vinkeln precis innan sidoförflyttningen från påfarten till motorvägen.

När du kör in på själva motorvägen så har ingen företräde eller väjningsplikt, utan ömsesidig hänsyn gäller. Förarna på motorvägen ska om möjligt underlätta för dig genom att anpassa sin hastighet eller byta till det vänstra körfältet. Det är dock du som har det största ansvaret för att körfältsbytet sker säkert.


Vid påfart till motorväg ligger det största ansvaret på dig, men förarna på motorvägen ska göra vad de kan för att underlätta påfarten

När du kör på en motorväg så måste du naturligtvis göra vad du kan för att underlätta påfarten för andra förare.

Ibland saknas accelerationsfält, då måste du lämna företräde för trafiken på motorvägen. När du har kört in på motorvägen så gäller det att kontrollera trafiken bakåt och, vid behov, accelerera bestämt för att så snabbt som möjligt komma upp i rådande hastighetsbegränsning.

Plats där motorväg börjar

Detta vägmärke sitter vid påfarter till motorvägar och på de ställen där en väg övergår till motorväg. Alla regler som gäller för motorväg gäller även för motortrafikled.

Köra på motorväg

Trots att hastigheten i regel är väldigt hög på motorvägar så är det ändå en säker typ av väg eftersom alla kör i samma riktning, inga korsningar i samma plan förekommer och inga fotgängare, cyklister eller mopedister trafikerar vägen. Det är helt enkelt mindre att tänka på när du kör på en motorväg.

Riskerna ska dock inte underskattas. Just på grund av de höga hastigheterna så blir olyckor som sker på motorvägar ofta väldigt allvarliga.

Bland det viktigaste att tänka på när du kör på motorväg är att hålla avståndet till fordonet framför dig. När du kör i 110 km/h så färdas du drygt 30 meter per sekund - det innebär alltid att stoppsträckan blir väldigt lång.


Håll alltid ett lämpligt avstånd till framförvarande fordon

Om du kör du för nära fordonet framför dig så är risken stor att du kör in i det om föraren plötsligt bromsar. Om föraren i det bakomvarande fordonet kör för nära dig när detta sker så kan situationen snabbt urarta i en förödande seriekrock.

Läs mer om att hålla ett korrekt avstånd framåt

På motorvägar ska du köra i det körfält som är längst till höger i färdriktningen. De vänstra körfälten ska endast användas vid omkörning av långsammare fordon och för att underlätta för förare som ska köra in på motorvägen.

När du har kört om ett långsammare fordon eller släppt in en förare på motorvägen så ska du återgå till det högra körfältet så fort det kan ske säkert.


På motorvägar ska du köra i det körfält som är längst till höger i färdriktningen

Förbud

Det är förbjudet att stanna, vända och backa på motorväg.

På alla motorvägar finns det med jämna mellanrum vändningsmöjligheter i form av vändplatser och luckor i mitträckena - dessa får endast användas av räddnings, polis- och väghållningsfordon.

Om du behöver vända på en motorväg så måste du svänga av motorvägen vid närmaste avfart och sedan köra tillbaka ut på motorvägen, i motsatt riktning, vid närmaste påfart.


Du får inte köra igenom de luckor som ofta finns i mitträckena på motorvägar

Det är även förbjudet att köra på vägrenen. På motorvägar är vägrenen endast till för nödstopp och bogsering.

Om du tvingas till nödstopp ska du stanna bilen så långt ute på vägrenen som möjligt, du ska även tända bilens varningsblinkers och placera en varningstriangel 50-100 meter bakom bilen. Du är skyldig att flytta bilen snarast.

Om din bil måste bogseras så ska det ske på vägrenen i högst 30 km/h och som längst till närmste avfart.

På motorvägar är det förbjudet att:

 • Gå, cykla eller köra moped
 • Stanna eller parkera
 • Vända eller backa
 • Lifta eller plocka upp liftare
 • Använda vägrenen annat än i nödfall
 • Bogsera längre än till närmaste avfart
 • Köra fordon som inte är konstruerade för att framföras i minst 40 km/h
 • Köra traktor eller motorredskap (förutom motorredskap klass 1 inrättad som mobilkran).

Hastighet

Om inget annat anges så är den högsta tillåtna hastigheten på motorvägar 110 km/h. På många sträckor gäller dock lägre hastigheter och på vissa sträckor är det tillåtet att köra 120 km/h, detta anges då på ett vägmärke eller liknande anordning.

Det finns ingen lägsta hastighetsbegränsning på motorvägar men endast motorfordon konstruerade för en hastighet av minst 40 km/h* får köra på dem.

Detta innebär dock inte att det alltid är tillåtet att köra i 40 km/h när du kör på en motorväg. Du måste hålla en lämplig hastighet som är anpassad efter trafiksituationen och som inte överstiger hastighetsbegränsningen, precis som på alla andra typer av vägar.

* Undantag: Moped klass 1 (EU-moped) får inte köra på motorväg, trots att de är konstruerade för 45 km/h.


Ett exempel på när du får köra långsamt på en motorväg är vid tät köbildning, eftersom trafiken då i princip står still

Rekommenderad högsta hastighet

På vissa vägsträckor finns omställbara elektroniska vägmärken som visar en rekommenderad högsta hastighet. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna och det är därför lagligt att köra med en högre hastighet, men det anses olämpligt.

Om hastighetsangivelsen omges av en röd ring är hastigheten dock förbjuden att överträda.


Rekommenderad högsta hastighet

Dessa vägmärken aktiveras bara när det är väldigt mycket trafik eller när förhållandena av annan anledning tillfälligt är sådana att det är lämpligt att sänka hastigheten.

Trafiksäkerhetskameror

Längs de svenska vägarna så finns det ungefär 1 500 trafiksäkerhetskameror (kallas även fartkameror eller hastighetskameror) utplacerade som fotograferar fordon som kör för fort.

Syftet med kamerorna är inte att bötfälla så många förare som möjligt utan att minska antalet olyckor genom att få ner medelhastigheten på vägarna där de finns uppsatta. Av denna anledning är kamerorna aldrig dolda och vägmärken upplyser dessutom om när en vägsträcka är kameraövervakad.

Kamerorna är placerade på de vägar där hastigheterna är höga och risken för olyckor är stor. Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året, och fotograferar endast fordon som kör för fort.


Både medelhastigheten och antalet olyckor minskar på vägar där det finns trafiksäkerhetskameror

Tidsvinst per mil

Trots att det är både farligt och förbjudet så är det många som överskrider hastighetsbegränsningen för att försöka spara tid. Det många inte har förstått är att tidsvinsten per mil vid en hastighetsökning på 10-20 km/h är väldigt liten, och dessutom blir mindre och mindre ju fortare du kör.

Att öka hastigheten 10-20 km/h resulterar däremot i att stoppsträckan blir väldigt mycket längre. Genom att köra för fort tar man med andra ord en stor risk för att spara väldigt lite tid.


Tidsvinsten per mil vid en hastighetsökning på 10-20 km/h är väldigt liten

Om du ökar medelhastigheten med 10 km/h så blir den ungefärliga tidsvinsten per mil:

 • 1 minut per mil vid hastigheter under 90 km/h.
 • 30 sekunder per mil vid hastigheter över 90 km/h.
 • Du måste inte kunna räkna ut den exakta tidsvinsten per mil vid olika hastigheter för att klara teoriprovet. Du behöver bara kunna den ungefärliga tidsvinsten per mil som står ovanför.

  Svänga av från en motorväg

  Du svänger alltid av från en motorväg via en avfart. Innan alla avfarter kommer först en eller flera förberedande avfartsvisare, därefter en avfartsvisare där avfarten börjar och slutligen en avfartsskärm där avfarten viker av från vägen.


  Förberedande avfartsvisare


  Avfartsvisare


  Avfartsskärm

  På många större vägar är alla förberedande avfartsvisare och avfartsvisare försedda med ett trafikplatsnummer (kallas även avfartsnummer). På de vägar där de finns så är varje avfart försedd med ett speciellt nummer och numren är sedan uppradade i nummerföljd längs vägen.


  Trafikplatsnummer

  Trafikplatsnummer underlättar mycket då man ska ge eller följa vägbeskrivningar.

  Avfarten

  Vanligtvis är motorvägsavfarter konstruerade så att du inte behöver bromsa förrän du har kört in på själva avfartssträckan.

  Det är lätt att bli fartblind vid motorvägskörning, kontrollera därför din hastighet när du närmar dig en avfart som du ska köra in på.


  Kontrollera alltid din hastighet innan du ska svänga av en motorväg

  Börja bromsa ned till en lämplig hastighet så fort du passerat vägmarkeringen där avfartssträckan börjar. Men om du ser att avfartssträckan är ovanligt kort, svänger kraftigt eller följs av en skarp sväng så kan du behöva börja bromsa redan innan avfartssträckan börjar. Detta är ofta fallet då du ska svänga av från en motortrafikled.

  Motortrafikled och 2+1-väg

  En motortrafikled är en väg som påminner mycket om en motorväg, och regleras på samma sätt som en motorväg, men som kan skilja sig i vissa avseenden.

  De flesta motortrafikleder i Sverige är idag ombyggda med mitträcken vilket innebär att de är mötesfria, men det finns fortfarande motortrafikleder där mötande trafik förekommer. Däremot så är alla motortrafikleder i Sverige fria från korsningar i samma plan.

  Till skillnad från motorvägar så sker påfarten till motortrafikleder i regel inte via accelerationsfält. Om accelerationsfält saknas så gäller väjningsplikt vid påfart.

  Avfartssträckorna på motortrafikleder är i regel kortare än avfartssträckorna på motorvägar och följs ofta av en sväng. Detta innebär att du kan behöva börja bromsa tidigare när du ska köra av från en motortrafikled än när du ska köra av från en motorväg.

  Plats där motortrafikled börjar

  Detta vägmärke sitter vid påfarter till motortrafikleder och på de ställen där en väg övergår till motortrafikled. Alla regler som gäller för motorväg gäller även för motortrafikled.

  2+1-väg

  En 2+1-väg är en motortrafikled eller en vanlig landsväg som har omväxlande ett eller två körfält i en given riktning och ett mitträcke som skiljer de båda körriktningarna åt.

  På 2+1-vägar är mötesolyckor mycket ovanligare än på landsvägar och motortrafikleder utan mitträcke.


  Strax framför den vita bilen växlar körbanan från att ha ett körfält till att ha två körfält

  En stor del av alla 2+1-vägar är motortrafikleder, men inte alla. Många är vanliga landsvägar. Du måste alltså räkna med att vanliga korsningar, och LGF-fordon (långsamtgående fordon) som exempelvis traktorer kan förekomma på 2+1-vägar.

  Faror

  Motorvägar, mötesfria landsvägar och 2+1 vägar är relativt säkra vägar men om olyckan väl är framme så är risken stor att den blir allvarlig. För att minimera risken att råka ut för en olycka när du kör på en sådan typ av väg så är det viktigt att du:

  • Håller ett korrekt avstånd till framförvarande fordon.
  • Kör defensivt med anpassad hastighet.
  • Är medveten om att risken för fartblindhet ökar vid monoton körning.
  • Kör extra försiktigt och undviker slitspår i vägen vid regn för att undvika vattenplaning.
  • Är beredd på mötande trafik när vägen övergår i en annan typ av väg.


  Motorvägar är statistiskt sett de säkraste vägarna, men de olyckor som sker på motorvägar är ofta väldigt allvarliga